Yhdistyksen säännöt

Brita Flander, Ryppyinen ajatus, Nuutajärvi Marimekko 2006

Suomen lasimuseon ystävät ry
Säännöt vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 4.11.2011

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen lasimuseon ystävät ry ja kotipaikka Riihimäki

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomen lasimuseossa tapahtuvaa tieteellistä tutkimustoimintaa, edistää museon tunnetuksi tekemistä ja edesauttaa museon toimintaa tukevana osana suomalaisen lasitaiteen ja lasikulttuurin tunnetuksi tekemistä sekä edesauttaa taide- ja kulttuuritilaisuuksien järjestämistä Suomen lasimuseon tiloissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. järjestää lasihistoriaa ja lasitaidetta esitteleviä tilaisuuksia, asiantuntijaluentoja ja seminaareja sekä edistää lasinharrastajien keskinäistä yhteistyötä,

2. ylläpitää yhteyksiä maamme muiden museoiden yhteydessä toimiviin tukiyhdistyksiin,

3. järjestää jäsenilleen vierailutilaisuuksia muihin museoihin, näyttelyihin ja lasitaidetapahtumiin, ja

4. avustaa lasihistorian tutkimista, hankkii Suomen lasimuseon kokoelmiin historiallisesti merkittävää esineistöä ja oman aikansa lasitaidetta.

5. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Suomen lasimuseon toiminnasta ja sen tukemisesta, suomalaisesta lasitaiteesta ja -historiasta kiinnostunut yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja rekisteröity säätiö. Yhdistyksen jäsenenä voi olla myös ulkomainen yksityinen henkilö tai oikeushenkilö. Ulkomaisten jäsenten lukumäärä ei kuitenkaan saa olla enempää kuin kolmasosa yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua erityisistä ansioista kunniajäseniä, jotka eivät maksa jäsenmaksua.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Mikäli jäsen ei ole kalenterivuoden loppuun mennessä maksanut jäsenmaksuaan, katsotaan hänet eronneeksi yhdistyksestä. Mikäli jäsen toimii yhdistystä vahingoittavalla tavalla, voi hallitus erottaa hänet.

Jäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Jäsenmaksu vahvistetaan seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Jäsenmaksu vahvistetaan erikseen yksityisille henkilöille sekä oikeushenkilöille.

4 § Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Vuosikokous valitsee erikseen kahdeksi vuodeksi kerrallaan hallituksen puheenjohtajan. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa kaksivuotiskaudeksi siten, että puolet hallituksen jäsenistä on kulloinkin erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroon joutumisen määrää arpa. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä työvaliokunnan valmistelemaan hallituksessa esille tulevia asioita ja hoitamaan muita hallituksen sille antamia tehtäviä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen toiminnan edistämiseksi hallitus voi asettaa vakinaisia tai tilapäisiä toimikuntia, joille se vahvistaa toimintaohjeet ja määräajan.

Hallitus ottaa yhdistykselle sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § Tilit

 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

7 § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan.

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.